Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Región

Región východného Slovenska, ktorý je zložený z dvoch rozlohou najväčších krajov - Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja - je oblasťou veľkého kultúrneho a prírodného bohatstva. Napriek tomu sa ekonomické rozdiely medzi východným Slovenskom a krajmi západného Slovenska namiesto vyrovnávania stále prehlbujú.

 

Na východe Slovenska nájdeme oveľu vyššiu mieru nezamestnanosti ako v Bratislavskom kraji. Vyšší je podiel dlhodobo nezamestnaných aj mladých ľudí bez práce.

 

Alarmujúca situácia v regióne je hlavne z pohľadu príchodu nových investorov, systematického rozvoja turizmu a služieb a takmer zo žiadneho rozvoja infraštruktúry. To má za následok vysokú nezamestnanosť, nedostatok príležitostí, odchod zdelaných ľudí a kvalifikovanej pracovnej sily z regiónu, čo nás radí medzi najmene rozvinuté regióny EU.
 

Sixadmin

Vízia oblastí, v ktorých je potrebné sa angažovať, je nasledujúca:

Zjednotiť
Cieľom VIA je zjednotiť a dostatočne zvýrazniť atraktivitu a bohatstvo východoslovenského regiónu a to prostredníctvom ľudí, ktorí tu žijú a pracujú, ako aj východniarov a ich sympatizantov žijúcich mimo tento región.

Podporiť
Agentúra má ambíciu dopĺňať a podporovať činnosť všetkých členov a partnerov s cieľom aktívnej podpory príchodu nových investícií do regiónu, hlavne zjednocovaním parciálnych a rozdrobených aktivít obidvoch samosprávnych krajov, miest, obcí, ale aj jednotlivých agentúr, komôr a organizácií zaoberajúcich sa touto problematikou. Našou snahou je skutočná spolupráca a hľadanie riešení.

Propagovať
Serióznou a kvalifikovanou spoluprácou jednotlivých diplomatických zastúpení bude agentúra priamo a aktívne propagovať región východného Slovenska v zahraničí najmä s dôrazom na geografické výhody pre potenciálnych investorov v oblasti priemyselnej výroby, výskumu a vývoja, cestovného ruchu, zdravotníctva, školstva a služieb.

Tvoriť
Svoju činnosť bude agentúra zameriavať hlavne na tvorbu a podporu rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

Pomoc
Agentúra podáva pomocnú ruku vláde SR a Európskej únii s cieľom postupného vyrovnávania rozdielov voči ostatným regiónom EU tak, aby aj táto časť Slovenska sa stala rovnocennou, hospodárskou, kultúrnou a spoločenskou súčasťou zjednocujúcej sa Európy.