Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri našej činnosti v rámci Esac, so sídlom: Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice I., IČO: 42405998 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 (0)905 514 742, e-mailom na info@agenturavia.sk, alebo poštou na adresu nášho sídla.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame prijaté bezpečnostné opatrenia a pri spracúvaní osobných údajov postupujeme primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.  

 

 

Prečo spracúvame osobné údaje?
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli: poskytovať služby našim klientom; plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.  

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?
Za účelom poskytnutia informácie a pozvania na podujatia Agentúry VIA - newsletter, email.  Právny základ podľa GDPR je oprávnený záujem  podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR.

 

 

Ako zabezpečujeme bezpečnosť osobných údajov?
Na ochranu Vašich osobných údajov boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

 

 

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?  
Výkon činností v zmysle zriaďovacej listiny Agentúry VIA v platnom znení pričom výkon týchto činností je verejným záujmom.

 

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?  
Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov, našim účtovným a právnym poradcom, alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb.  

 

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.  
PHPSESSID - 1 hodina - Identifikacia uzivatela pre system
_gid - 1 den - Identifikator Google Analytics
_ga - 2 roky - ID pre Google Analytics

 

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?  
Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel podľa podmienok tam uvedených. Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť služby. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.  Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a pod.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba ?  
Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.  Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. 

 

 

Spracúvanie súborov cookies.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka http://www.agenturavia.sk používa súbory cookies na účely anonymných, súhrnných štatistík, ktoré nám umožňujú pochopiť, ako užívatelia naše stránky používajú. Na základe týchto informácií nie je možná identifikácia konkrétnej osoby.

 

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia  Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorázovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke http://www.agenturavia.sk alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.