Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

O nás

Východoslovenská investičná agentúra bola založená na základe potreby podniknúť kroky proti dlhodobému zhoršovaniu ekonomickej pozície regiónu východného Slovenska a jeho obyvateľov. Projektu prejavili podporu a podieľali sa na jeho založení orgány územnej samosprávy, predstavitelia akademickej obce a podnikatelia regiónu. Agentúra má jasné ciele a poslanie:


Investície
Prostredníctvom nových investícií priniesť do regiónu východného Slovenska pracovné príležitosti, ktoré budú vytvárať vysokú pridanú hodnotu v oblasti priemyselnej výroby, cestovného ruchu, služieb, výskumu a vývoja v rôznych sektoroch hospodárstva.

Spolupráca
Vysokou profesionálnou činnosťou svojich členov zabezpečiť aktívnu spoluprácu obidvoch samosprávnych krajov, miest a obcí, ako aj podnikateľskej sféry a akademickej obce s cieľom zatraktívnenia regiónu pre potenciálnych investorov ako miesta, kde sa oplatí podnikať a žiť.

 

Sixadmin


Podpora
Vytvoriť platformu pre výmenu dôležitých informácií medzi jej jednotlivými členmi a partnermi s cieľom vzájomne podporiť vlastné aktivity, ako aj aktivity jednotlivých členov v nadväznosti na rozvoj regiónu.


Diskusia
Vytvárať priestor na odbornú diskusiu a formovanie názorov na tému koncepcie a stratégie rozvoja a smerovania východoslovenského regiónu v jednotlivých oblastiach podnikateľských aktivít v previazanosti na národnú stratégiu rozvoja regiónov v rokoch 2014 až 2020.

Identifikácia možností
Vlastnou  činnosťou, ako aj činnosťou svojich členov bude agentúra aktívne vyhľadávať možnosti čerpania eurofondov a iných podporných grantov, bude sa usilovať o ich implementáciu v regióne s cieľom maximálneho využitia  zahraničných zdrojov v nasledujúcom programovacom období.

 

 

Ďalšie informácie o vízii, cieľoch, poslaní a snahách nájdete v prezentácii Agentúry VIA. Pozrite si aj Stanovy agentúry VIA.