Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Energetika

 
AgenturaViaPredbežný program konferenčnej časti SUBF 2015 – Sekcia Energetika

                                             AgenturaVia  Utorok, 21. 4. 2015, 9:00 – 17:00 hod
                                                         AgenturaVia  Kulturpark Košice

 Part I  Nové trendy a efektívne využívanie OZE v súkromnom aj verejnom sektore, 9:00 - 13:00

 

AgenturaVia9:00 - 9:20 - Energetická politika SR.

AgenturaVia  Ing. Juraj Novák, hlavný štátny radca Odboru energetickej a surovinovej politiky Sekcie energetiky

AgenturaVia  Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
10‘ discussion

 

 

AgenturaVia9:30 - 9:50 - Riešenie globálnych a regionálnych problémov v energetike.

AgenturaVia  prof. Ing. František Janíček, PhD., riaditeľ ÚEAE FEI STU v Bratislave
10‘ discussion

 

 

AgenturaVia10:00 - 10:20 - Energeticke zhodnocovanie odpadu v Spaľovniach odpadov – tvorba zelenej energie

AgenturaVia  Ing. Marian Christenko, Kosit a.s

10‘ discussion

 

 


 

Coffee break 10:30 – 10:50

 


 

AgenturaVia11:00 - 11:20 - Využitie lokálnych obnoviteľných zdrojov energie v centrálnom zásobovaní teplom miest.

Po plynovej kríze v roku 2009 sa na Slovensku výrazne zvýšilo využitie lokálnych obnoviteľných zdrojov energie (OZE) - hlavne drevnej štiepky - v centrálnych systémoch vykurovania miest. Cena tepla vyrobeného z OZE je nižšia ako zo zemného plynu. Využitie drevnej štiepky a iných OZE v tepelnej energetike si nevyžaduje žiadne dotácie cien. Je to ekonomicky aj environmentálne efektívny spôsob využitia OZE.

AgenturaVia  Ing. Karel Hirman
10‘ discussion

 

 

AgenturaVia11:30 - 11:50  Podzemné skladovanie zemného plynu

AgenturaVia  Ing. Ladislav Barkoci, Head of Asset Management, Nafta a.s

10‘ discussion

 

 

AgenturaVia12:00-12:20 - Recyklácia odpadu spôsobom plazmového splyňovania ako nástroj na získanie energií z odpadu bez žiadnych ekologických vplyvov. Prostriedky premeny získanej energie na nové energeticky náročné súčasné udržateľné stavebné materiály.

AgenturaVia Viktor Zabajračnyj. Ukrajinská vedecko-investično-inovačná spoločnosť, Ukrajina. 

10‘ discussion

 

 

AgenturaVia12:30 - 13:00 - Výroba elektriny, tepla a chladu bez použitia fosílnych palív.

Predmetom prednášky a prezentácie je výroba elektriny, tepla, alebo chladu bez použitia fosílnych palív ako (plyn, uhlie, ropa, drevo a podobne). Prezentovaný bude systém, ktorého technické parametre sú nasledovné:

  • Pri vyrobení 1 kW el. energie je systém schopný vyrobiť 3 – 5 kW tepla, alebo chladu.
  • Systém je ľubovolne a nezávisle modulárne rozširovateľný, ako v oblasti výroby elektriny, tak výroby tepla alebo chladu.
  • Systém je schopný pracovať v nasledovných režimoch: On-grid, Off-grid, On-grid a pri výpadku siete automaticky prejde do off-gridového režimu.
     

AgenturaVia  Doc. Ing. Pavel Gombík, CSc.
10‘ discussion

 


 

Lunch break 13:00 - 14:00

 


 

AgenturaVia14:00 - 14:20 - Teplo pre náš domov.

Tepláreň Košice ako najväčší výrobca a distribútor tepla vo forme pary a horúcej vody na Slovensku a zároveň výrobca elektrickej energie a poskytovateľ podporných služieb pre elektrizačnú sústavu prostredníctvom kogeneračnej výroby elektriny a tepla z inštalovaným tepelným výkonom 725 MW a elektrickým výkonom 119 MW  s ročnou produkciou tepla 790 GWh a produkciou elektrickej energie 290 000 MWh spaľovaním palivového mixu čierneho uhlia a plynu v pomere 70:30. Za účelom výrazného zníženia produkcie emisií na území mesta ako aj dodržania európskych emisných noriem spoločnosť v posledných rokoch pristúpila k modernizácii a rekonštrukcii výrobného zariadenia.

AgenturaVia  Ing. Tibor Jaško, TEKO a.s Košice

10‘ discussion

 

 

 

AgenturaVia14:30 - 14:50 - Najnovšie systémy analytického získania informácií zo všetkých typov systémov monitoringu spotreby energie online ako nástroj automatického rozhodovania, ktorý poskytuje podstatnú dodatočnú úsporu všetkých typov energetických zdrojov.

AgenturaVia  Serhij Kaminin, spoločnosť NAVI, Ukrajina.
10‘ discussion

 

 

AgenturaVia15:00 - 15:20 - Najnovšie morské a riečne elektrárne nového typu, ktoré neporušujú krajinu, toky, neohrozujú biogeocenózu životného prostredia, sú ekologické a bezpečné. Najnovšie zariadenia pre akumulovanie elektrickej energie ako spôsob jej úsporného využitia, najmä počas poklesu úrovne spotreby v noci. Energetika budúcnosti.

AgenturaVia  Viktor Zabajračnyj. Ukrajinská vedecko-investično-inovačná spoločnosť, Ukrajina.
10‘ discussion

 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmien a dodatkov. Program prezentácií sa priebežne doplňuje  o príspevky prihlásených účastníkov.

 

Späť