Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Štruktúra organizácie

AgenturaVia

 

Štruktúra organizácie a riadenie jednotlivých oblastí
 

Organizačne je platforma riadená predstavenstvom VIA, na čele je výkonný výbor platformy, ktorý má predsedu a podpredsedov pre jednotlivé oblasti. Platforma je otvorená a riadi sa zásadami a prijatým memorandom, ktoré obsahuje zameranie a činnosť platformy. Členom platformy sa môže stať právnická alebo fyzická osoba po vyplnení prihlášky a podpise prehlásenia člena. Členstvo je bezplatné, podmienkou je aktívna činnosť v platforme . Platforma vytvára jednotlivé odborné skupiny podľa oblastí SC, ktoré vzájomne kooperujú na hľadaní optimálnych riešení pre jednotlivé koncepty a projekty.