Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Štruktúra organizácie

AgenturaVia

 

Štruktúra organizácie a riadenie jednotlivých oblastí
 

Organizačne je platforma riadená predstavenstvom VIA, na čele je výkonný výbor platformy, ktorý má predsedu a podpredsedov pre jednotlivé oblasti. Platforma je otvorená a riadi sa zásadami a prijatým memorandom, ktoré obsahuje zameranie a činnosť platformy. Členom platformy sa môže stať právnická alebo fyzická osoba po vyplnení prihlášky a podpise prehlásenia člena. Členstvo je bezplatné, podmienkou je aktívna činnosť v platforme . Platforma vytvára jednotlivé odborné skupiny podľa oblastí SC, ktoré vzájomne kooperujú na hľadaní optimálnych riešení pre jednotlivé koncepty a projekty.