Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Program

AgenturaVia

 

 

FINANCIE A EKONOMIKA

 

Program 3. seminára 09.02. 2018

 

Miesto:

 

09.02.2018:  Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, Aula č. 120

 

Viac informácií o mieste konania nájdete v časti Miesto konania

 

 

Program

 

 

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov
   
09:00 – 09:30 Predstavenie programu seminárov Smart region východné Slovensko
   
 
  • financovanie projektov SC a SR
   
 

 Peter Cacara

AgenturaViaFunkcia:
Predseda predstavenstva

Spoločnosť:
Východoslovenská investičná agentúra

Web:
www.agenturavia.sk
 

   
09:30 – 10:15 Financovanie projektov Smart city a Smart región zo zdrojov EU
   
 
  • možnosti regiónov vo vzťahu k EU
  • finančné možnosti EU pri financovaní projektov
  • koncept Smart City v meste Kežmarok

 

Spíker:

 

 Ján Ferenčák

AgenturaViaFunkcia:
Člen európskeho výboru regiónov
Primátor mesta Kežmarok

Spoločnosť:
Mesto Kežmarok

Web:
www.kezmarok.sk
 

   
10:15 – 10:30 Diskusia k téme
   


10:30 - 10:45  COFFEE BREAK
 


   
10:45 – 11:30 Skúsenosti s financovaním koncepcie  „Chytřejší Moravskoslezský kraj“
   
 
  • financovanie jednotlivých projektov – doprava, zdravotníctvo, úspory, debyrokratizácia, ICT infraštruktúra
  • Skúsenosti s financovaním projektov SC a SR v Českej republike.

 

Spíker:

 

 David Kula

AgenturaViaFunkcia:
zástupca spracovateľa koncepcie

Spoločnosť:
BeePartner a.s.

Web:
www.beepartner.cz
 

   
11:30 – 11:45 Diskusia k téme
   
11:45 – 12:30 Národné zdroje podpory projektov SC a SR
 

 

  • financovanie projektov SC a SR v rokoch 2014 – 2020
  • operačné programy vhodné pre projekty SC a SR v podmienkach Slovenska
  • aktuálne a očakávané výzvy v roku 2018

 

Spíker:

 

 Martin Mojžiš

AgenturaViaFunkcia:
Vedúci referátu Informačno-poradenského centra pre EŠIF

Spoločnosť:
Košický samosprávny kraj (KSK)

Web:
www.web.vucke.sk
 

   
12:30 – 12:45 Diskusia k téme
   
12:45 – 13:30 Neformálne stretnutia, obed formou bufetu