Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Program

AgenturaVia

 

 

Program 1. seminára 30.11.2017 a 1.12.2017

 

Miesto:

 

Upozorňujeme na zmenu miesta konania seminára v Prešove!

 

30.11.2017:  Prešovská univerzita, aula č. 203 (Pedagogická fakultu PU)
01.12.2017:  Univerzitná knižnica TUKE

 

Viac informácií o mieste konania nájdete v časti Miesto konania

 

 

Program

 

 

   
09:00 – 09:30 Privítanie, predstavenie Agentúry VIA, úvod do problematiky
   
 

 Peter Cacara

AgenturaViaFunkcia:
Predseda predstavenstva

Spoločnosť:
Východoslovenská investičná agentúra

Web:
www.agenturavia.sk
 

   
10:00 – 10:40 Smart City - strategické riadenie miest a regiónu a ich rozvoj s využitím moderných technológií.
   
 
  • Úvodné predstavenie prípravy koncepcie Smart City, Smart Región
  • Oblasti SC a SR, ako vzájomne súvisia a ako sú obsiahnuté v koncepcii Smart región východné Slovensko

 

Spíkri:

 

 Jakub Slavík

AgenturaViaFunkcia:
Manažérsky poradca

Spoločnosť:
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

Web:
www.smartcityvpraxi.cz
 

   
10:40 – 11:00 Diskusia k téme
   


11:00 - 11:15  COFFEE BREAK
 


   
11:15 – 11:55 Úspešná príprava koncepcie „Chytřejší Moravskoslezský kraj“
   
 
  • Úloha samosprávy, akademickej obce a odborných firiem pri tvorbe koncepcie SC a SR
  • Tvorba tímu pre prípravu projektu Smart Region
  • Príklady z miest a regiónov v Českej republike – Chytřejší Třinec, Chytrá Opava, Lepší města

 

Spíkri:

 

 Daniel Konczyna

AgenturaViaFunkcia:
Zástupca spracovateľa koncepcie

Spoločnosť:
BeePartner a.s.

Web:
www.beepartner.cz
 

 David Sventek

AgenturaViaFunkcia:
Zástupca spracovateľa koncepcie

Spoločnosť:
BeePartner a.s.

Web:
www.beepartner.cz
 

   
11:55 – 12:15 Diskusia k téme
   
12:15 – 13:00 Neformálne stretnutia, obed formou bufetu