Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

1. seminár 30.11.-01.12.

AgenturaVia

 

 

V poradí prvý z cyklu seminárov, na tému Smart región východné Slovensko (SRVS), ktorý je organizovaný pod záštitou Východoslovenskej investičnej agentúry (VIA), Košického samosprávneho kraja (KSK) a Prešovského kraja (PSK), bude zameraný na všeobecné informácie o príprave a tvorbe koncepcie Smart City (SC) a Smart Region (SR). Jednotlivé projekty obsiahnuté v koncepte SC a SR, vytvárajú vzájomnú synergiu a častokrát sú na sebe závislé a prepojené. Preto je samotná príprava konceptu SC a SR najdôležitejšou a zároveň najkomplikovanejšou úlohou každej samosprávy, ktorá sa rozhodne realizovať projekty v tejto oblasti . Seminár odprezentuje aj konkrétne príklady z miest a regiónov, ktoré úspešne realizovali tvorbu koncepcie SC a SR v predchádzajúcich rokoch. Podrobný program seminára nájdete tu.

Podujatie je organizované najmä pre vedenie a odborných pracovníkov samospráv jednotlivých krajov, miest a obcí, pre vedecko–výskumné a vzdelávacie inštitúcie a podnikateľské subjekty, pôsobiace v danej oblasti.

 

Miesto konania:

 

AgenturaVia