Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Členstvo v platforme

AgenturaVia

 

 

Platforma je otvorená pre záujemcov o problematiku Smart city a Smart region. Členstvo je bezplatné. Členom sa môže stať právnická a fyzická osoba po vyplnení prihlášky a akceptovaní prehlásenia členov platformy.

 

 

Prehlásenie

členov platformy Smart región východné Slovensko“

 

Členovia platformy zdieľajú spoločné želanie zlepšiť kvalitu života obyvateľov východného Slovenska pomocou spolupráce všetkých zainteresovaných, zavádzaním nových technológií, služieb a riešení, integrovaných v koncepte Smart región východné Slovensko ( SRVS).
 

Člen platformy SRVS prehlasuje, že je pripravený aktívne sa podieľať na činnosti platformy a to využitím vlastných najmodernejších poznatkov, technológií a personálu v súlade s princípmi tohto prehlásenia.

 

  1. Platforma SRVS poskytne také služby a technológie, ktoré budú zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov miest a obcí v regióne východného Slovenska.
  2. Platforma bude vytvárať priestor pre prepojenie verejných záujmov so súkromným sektorom a modernými digitálnymi technológiami.
  3. Platforma bude podporovať princípy zdieľanej ekonomiky, agendu kruhovej ekonomiky a informovať o možnostiach finančnej podpory projektov.
  4. Platforma poskytne priestor pre regionálne „start-up“ spoločnosti a inovatívne projekty v oblasti Smart City a Smart Región.
  5. Platforma sa zaväzuje vo svojej činnosti presadzovať ochranu osobných údajov a dôverných informácií.
  6. Platforma bude pravidelne informovať o svojej činnosti a projektoch verejnosť s cieľom aktívneho zapojenia občanov do projektov Smart City v regióne.
  7. Platforma je otvorená pre regionálne a miestne samosprávy, akademickú obec, technologické firmy ako aj jednotlivcov so zameraním na riešenia v oblasti Smart City a Smart Región.
  8. Platforma je založená na princípoch otvorenej komunikácie, inovatívnych štandardov priemyslu, neutrálnych dodávateľských prístupov s dôrazom na modernú architektúru tvorby Smart regiónu a mesta.
  9. Platforma podporuje spoločný prístup k zdieľaniu informácií a služieb medzi členmi v oblasti riešenia konceptov a projektov.
  10. Platforma bude pracovať na trvalo udržateľnom rozvoji regiónu a miest obsahujúcom princípy bezpečnosti, energetickej efektivity a trvalého inovatívneho prístupu.