Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Platforma Smart región východné Slovensko

 

V dôsledku slabého záujmu zo strany odbornej verejnosti a samospráv bol projekt pozastavený.

 

AgenturaViaRozvoj miest  zaznamenáva stále väčšiu koncentráciu ľudských aktivít ako je podnikanie, vzdelávanie, kultúra, šport, veda a výskum atď. Veľká koncentrácia obyvateľov v mestách vyvoláva tlak na riadenie procesov mesta, ako je mobilita, sociálne služby, energetická efektivita, logistika procesov a inovácie. Moderné mestá v posledných rokoch  investujú obrovské prostriedky a  čas do zavádzania inteligentných systémov riadenia procesov a služieb, pomocou nových technológií, s cieľom uľahčiť život obyvateľov, spríjemniť podnikanie a prilákať nové investície do regiónu.

Východoslovenská investičná agentúra iniciuje založenie otvorenej platformy „Smart región východné Slovensko“ (SRVS), ktorej cieľom a poslaním je vytvoriť spoločný priestor pre generovanie a následnú aplikáciu nových projektov v oblasti „Smart Cities (SC) a „Smart Region“ (SR). Platforma bude vytvárať priestor pre jednotlivých aktérov pre tvorbu koncepcie a projektov prepojených na samosprávy, akademickú obec, technologické firmy a v neposlednom rade na občanov.

Cieľom platformy je vytvorenie priestoru na vzdelávanie, výmenu informácií, tvorbu koncepcie, vznik nových projektov a na iniciovanie procesov, ktoré podnietia nové investície, vedúce k vzniku nových pracovných miest, zlepšeniu života občanov a zlepšeniu prezentácie miest a regiónu doma a v zahraničí.

 

 

 

AgenturaVia