Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Ako sa stať členom

V zmysle článku 4, ods. 2 Stanov, môže byť členom agentúry právnická osoba, fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo organizácia zriadená na základe osobitného predpisu, ktorá pozná Stanovy agentúry a zaviaže sa ich plniť.

Rozoznávame tri typy riadnych členov agentúry:

1. Študent a ekonomicky neaktívne osobyprihláška.

2. Fyzická osobaprihláška.

3. Právnická osoba prihláška.


Pred vyplnením prihlášky Vás prosíme si preštudovať Stanovy VIA.


Prihlášku je nutné kompletne vyplniť, podpísať, elektronicky odoslať na info@agenturavia.sk a originál zaslať na našu adresu:

AgenturaViaVýchodoslovenská investičná agentúra
Nám. Maratónu mieru 1
040 01 Košice I.


Členstvo v agentúre podlieha schváleniu predstavenstvom agentúry, o čom Vás budeme písomne informovať a zaplateniu prvého členského príspevku do 30 dní po akceptácii prihlášky.